Huis gekocht, wat doet de notaris?
Koopcontract

Notaris - alles wat je wilt weten over de rol van de notaris

Wat doet een notaris?

De notaris is een jurist die een rol speelt bij het garanderen van de rechtsgeldigheid en betrouwbaarheid van belangrijke juridische documenten en transacties. Notarissen hebben een door de overheid verleende bevoegdheid en zijn verantwoordelijk voor het waarborgen van rechtsgeldigheid van verschillende soorten transacties.


Tijdens de overdracht van de woning zal de notaris onder andere het volgende doen:

Opstellen van de leveringsakte: De notaris stelt de officiële akte op waarmee de eigendom van de woning wordt overgedragen van de verkoper naar de koper. Deze akte wordt de leveringsakte of transportakte genoemd.

Controle van de eigendomstitel: De notaris controleert of de verkoper daadwerkelijk de rechtmatige eigenaar van de woning is en of er geen juridische belemmeringen zijn voor de verkoop.

Opvragen van hypotheekinformatie: Als er een hypotheek wordt afgesloten voor de aankoop, vraagt de notaris informatie op bij de geldverstrekker om de hypotheekakte op te stellen.

Berekening van verschuldigde belastingen en overdrachtskosten: De notaris berekent de belastingen en overdrachtskosten die bij de aankoop komen kijken en zorgt ervoor dat deze correct worden betaald.

Ondertekening van akten: De koper en verkoper komen samen bij de notaris om de leveringsakte en eventuele hypotheekakten te ondertekenen.

Registratie van akten: Na ondertekening registreert de notaris de akten bij het Kadaster en de Belastingdienst, wat de eigendomsoverdracht officieel maakt.

Afrekening: De notaris verrekent de betalingen tussen koper en verkoper, inclusief de aankoopprijs, eventuele hypotheeksommen en kosten.

Overdracht sleutels en eigendom: Nadat alle juridische en financiële zaken zijn afgehandeld, geeft de notaris de koper de sleutels van de woning en is de eigendomsoverdracht voltooid.

Wanneer naar de notaris?

De koop van de woning is mondeling akkoord, wat is het moment dat je naar de notaris gaat?

Ondertekening van de Leveringsakte (Akte van Levering): Dit is het moment waarop de eigendom van de woning officieel overgaat van de verkoper naar de koper. De leveringsakte, die door de notaris is opgesteld, formaliseert de overdracht van de woning. Bij deze afspraak ondertekenen zowel de koper als de verkoper de akte in aanwezigheid van de notaris. Dit is vaak ook het moment waarop de sleutels worden overhandigd en de woning officieel van eigenaar wisselt.

Ondertekening van de Hypotheekakte: Als de aankoop (gedeeltelijk) wordt gefinancierd met een hypotheek, zal er ook een hypotheekakte getekend moeten worden. Dit gebeurt meestal direct na het ondertekenen van de leveringsakte. De hypotheekakte bevat de voorwaarden van de hypotheeklening, zoals het geleende bedrag, de rente, de looptijd, en de aflossingsvoorwaarden.


Welke rol speelt de notaris in de aankoop van een huis?

Onpartijdigheid: Een notaris is een onpartijdige tussenpersoon die ervoor zorgt dat alle partijen eerlijk worden behandeld en dat transacties volgens de wet verlopen.

Legaliseren van documenten: De notaris legaliseert documenten door ze te voorzien van een officiële stempel of zegel. Dit bevestigt dat het document authentiek is en dat de handtekeningen geldig zijn.

Opstellen van aktes: Notarissen stellen juridische documenten op, zoals testamenten, huwelijksvoorwaarden, samenlevingscontracten, en aktes van overdracht bij de verkoop van een huis.

Onroerend goed transacties: Bij de aankoop of verkoop van onroerend goed, zoals een huis, is een notaris vaak vereist om de overdracht officieel te maken en de eigendomsakte te registreren.

Erfrecht en Testamenten: Notarissen zijn betrokken bij het opmaken van testamenten en het afhandelen van nalatenschappen.

Adviesfunctie: Naast het formaliseren van documenten, bieden notarissen ook juridisch advies over de documenten en transacties waaraan ze werken.

Bewaren van documenten: Notarissen bewaren officiële kopieën van de door hen opgestelde akten, wat belangrijk is voor toekomstige referentie of bewijsvoering.


Wat zijn notariskosten?

De notariskosten zijn de vergoedingen die je betaald voor de diensten vaneen notaris. Deze kosten variëren per kantoor, omdat notarissen vrij zijn om hun eigen tarieven te bepalen. Het is daarom aan te raden om tarieven van verschillende notarissen te vergelijken. Naast de basiskosten voor de notariële dienst kunnen er extra kosten zijn, zoals voor kadasterkosten, administratiekosten, of kosten voor het uitvoeren van bepaalde controles.


Wat zijn de notarisstukken?

Bij de aankoop van een woning zijn er verschillende notariële documenten, vaak aangeduid als notarisstukken, die van belang zijn. Deze documenten worden opgesteld en bekrachtigd door een notaris om de rechtsgeldigheid en de juiste uitvoering van de woningaankoop te waarborgen. De belangrijkste notarisstukken bij de aankoop van een woning zijn:


Koopakte (voorlopig koopcontract): Hoewel vaak buiten de notaris om opgesteld, wordt dit document belangrijk in het aankoopproces. Het is een bindende overeenkomst tussen koper en verkoper, waarin de voorwaarden van de verkoop worden vastgelegd, zoals de koopprijs, de opleverdatum, en eventuele ontbindende voorwaarden.

Leveringsakte (akte van levering): Dit is het definitieve koopcontract. De notaris stelt de leveringsakte op, die de eigendomsoverdracht van de verkoper naar de koper formeel bevestigt. Deze akte wordt getekend op de dag van de eigendomsoverdracht en bij het notariskantoor.

Hypotheekakte: Als u een hypotheek afsluit om de woning te kopen, dan wordt er een hypotheekakte opgesteld. In deze akte staan de voorwaarden van de hypotheek, zoals de hoogte van de lening, de rente, de aflossingstermijn, en het onderpand (meestal de gekochte woning).

Kadasterregistratie: Na het tekenen van de leveringsakte en de hypotheekakte, zorgt de notaris ervoor dat beide akten worden ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster. Deze registratie is essentieel voor de officiële eigendomsoverdracht en voor de vestiging van de hypotheekrechten.

Notarisafrekening: Dit is een financiële specificatie van alle kosten en betalingen die met de transactie gemoeid zijn, inclusief de koopsom, de notariskosten, de overdrachtsbelasting, en eventuele afrekeningen van lopende kosten (zoals onroerendezaakbelasting).


Deze documenten zorgen samen voor een rechtsgeldige overdracht van de woning en garanderen dat alle juridische en financiële aspecten van de transactie correct worden afgehandeld.Reactie plaatsen